Vállalatépítés: "több van a cégemben!"

Cége elérte növekedési korlátját? Az önt körülvevő struktúrák ahelyett, hogy támogatnák és előmozdítanák a fejlődést, inkább akadályozzák azt? Ha megérett önben a szándék, hogy vállalkozásából vállalatot építsen, akkor érdemes együtt dolgoznunk.

Vállalat... micsoda?

A 2010-es években az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában megnőtt azon cégalapító-tulajdonosok száma, akik tudatosan felismerték, hogy cégük növekedési lehetőségeit több okból sem tudták teljes mértékben kiaknázni, de ezek feloldására nem találtak megfelelő megoldást.

Annak ellenére nem tudták, mihez kezdjenek, hogy többen közülük rendelkeztek a cégvezetéshez szükséges tudással és tanulmányokkal, nem szólva arról, hogy évtizedek óta piacgazdasági környezetben működtek.
Komoly agyalás kezdődött véleménykeringővel.

Mígnem aztán a tulajdonosok és az első cégfejlesztéssel foglalkozó szakértők arra jutottak, hogy a megoldást a cégek rendszerszintű átalakítása hozhatja el.
Csakhogy – vállalati mérettől függetlenül – már az első kísérletek is azt bizonyították be, hogy a vállalkozások működésének egydimenziós megújítása legfeljebb részmegoldást eredményez.
Változás kizárólag azon a részterületen mutatkozott, ahol a beavatkozás történt és ez a hatás legtöbbször átmenetinek bizonyult. Az egész szervezet ugyanakkor egy idő után visszaesett a korábbi szint közelébe vagy az alá.

Noha a probléma – és ez hamar nyilvánvalóvá lett – jóval összetettebb volt, mint vélték, első körben e pioníroknak a munkáiból született meg a kilencvenes évek közepére egy az új és izgalmas szakterület, a vállalatépítés.

A terület kutatásába – felismerve annak mind nagyobb és nagyobb jelentőségét – az utóbbi két évtizedben a tudományos világ is becsatlakozott, ontva az újabbnál újabb, a gyakorlatba átültethető módszereket.

Mind közül a legnagyobb áttörést egy, az elmúlt öt-tíz évben útjára indult – és azóta egyértelműen beigazolódott – megközelítés váltotta ki.
Ma már egyöntetű az a vélekedés szakmai berkekben, hogy a végső megoldás az úgynevezett integrált vállalatépítés, amely nem más, mint egy cég működésének, működéshatékonyságának, szervezetének, üzleti stratégiájának, humán összetételének komplex, rendszerszintű átalakítása.

Említettük már, hogy „véletlenül” épp ezen a területen szereztünk több tonnányi, gyakorlati tapasztalatot?

Mi a vállalatépítés célja?

A folyamat során a vállalkozás minden területét fejlesztjük, méghozzá olyan mértékben, hogy a cég belátható idő – átlagosan két év – alatt kiszámíthatóan működő, a növekedési korlátokat meghaladni képes szervezetté alakuljon.

Ahogyan mi fogalmazunk: „vállalatot építünk vállalkozásából”. Munkánk eredményeként profi menedzsmenttel és szervezeti struktúrával, korszerű üzleti és informatikai rendszerekkel bíró, önmaga értékét tovább növelő céget hozunk létre.

A műveletet követően a tulajdonos szabadon dönt, megtartja-e a stratégiai és/vagy operatív irányítást, vagy azt független, szakértőkből álló igazgatóságra – esetleg leszármazottjaira bízza, netán értékesíti a birtokában lévő, jelentősen értéknövelt vállalatot.
Ezzel foglalkozunk – röviden, és nagyon-nagyon-nagy vonalakban.

Ahová a lámpás fénye világít

A vállalatépítésnek számtalan vetülete van, a gazdasági társaságok szinte minden elemére vonatkoztatható ez a szakterület.

Rendszerszinten kell gondolkodni ahhoz, hogy egy jól felépített kontroll rendszer beváltsa a hozzá fűzött reményeket!

Jövőkép és stratégia

Profiltól és mérettől függetlenül szükséges pontosan megfogalmazni, milyen tulajdonságokkal rendelkezzen az a majdani vállalat, amelyet a tulajdonos és a cégvezetés a mindenkori jelenben épít. A vállalatépítés magába foglalja azon lépések sorozatát is, amelyeket a tulajdonos és vezetőség megtesz, hogy elérjen oda, ahová szeretne, és valóra váltsa azt, ami korábban a jövőbéli vállalkozásnak csak puszta víziója volt.

Pontos kép arról, hogy ön és kollégái milyen céget építenek, továbbá hová szeretnének eljutni

Szervezet és emberek

A produktivitás szempontjából kulcsfontosságú olyan letisztult és áttekinthető struktúrát létrehozni, amelyben minden területnek megvan a felelőse, egyetlennek sincs több, mint szükséges, és amelyben az összes kollégának világosan meghatározottak a hatáskörei.
Letisztult és áttekinthető szervezeti struktúra, egyértelmű felelős területi vezetők, megfelelő emberek az egyes pozíciókban

Kontroll

A vállalatépítők jól tudják: egy prosperáló cég számára elengedhetetlen a korszerű kontrollrendszer megléte. Olyan működést alakítanak ki, amelyek révén tényadatok alapján és a tulajdonos távollétében is lehetővé válik a döntéshozatal – mivel e protokolloknak az is sajátjuk, hogy általuk folyamatosan követhető, hogyan teljesít a vállalkozás a megfogalmazott elvárásokhoz képest. Ahol nincsenek meg ezek az eljárások, egy profi vállalatépítő egészen biztosan javasolni fogja, hogy legyenek meg. Méghozzá sürgősen.
Tény adatok alapján megítélhető a cég teljesítménye. Készül üzleti terv, a kontroll a tulajdonos távolléte esetén is megvalósítható

Hatékony csapatmunka

Óriási hányosság, hogy a honi gyakorlatban a legtöbb vállalkozásnál nincsenek rendszeresített, heti-kétheti, ugyanabban a körben megtartott, vezetői értekezletek, holott ezek nélkül a hatékony csapatmunka ellehetetlenül. A cégvezető sem értesül mindenről, amiről lényeges volna tudnia, de az egyes részlegek irányítói sem jutnak hozzá – vagy nem a kellő gyakorisággal – azokhoz az információkhoz, amelyek alapján működniük kellene.
Vannak vezetői megbeszélések, céges fórumok, a kollégák rendelkeznek a munkájukhoz szükséges információkkal

Folyamatok

A vállalatépítés – és ilyenformán a terület szakértője – kiemelten foglalkozik a cég működése szempontjából lényeges folyamatokkal, és azok minőségével is. Kiiktatja a szükségtelen párhuzamosságokat, visszajelzi mindazt, ami hiányzik, nem kellő gyakorisággal ismétlődő vagy nem tölti be megfelelően a feladatát. De ugyanígy előirányozza az eredményesség tekintetében kulcsfontosságú lépések megfelelő dokumentációját is, hogy a delegált teendők elvégzése látható, el nem végzésük pedig számonkérhető (észlelhető és kezelhető) legyen.
Az eredményesség szempontjából kritikus feladatok dokumentáltak, azokat mindenki konzisztensen hajtja végre (a tulajdonos jelenléte nélkül is)

Vállalatépítés a gyakorlatban

Hogyan látunk munkához?

Az együttműködés jellemzően helyzetértékeléssel indul. Ennek során a maga teljességében áttekintjük és részletekbe menően megértjük cége jelenlegi helyzetét, azonosítjuk a hibákat és a problémák valódi okát, valamint megállapítjuk a fejlesztési hangsúlyokat.

Melyek a vállalatépítés mérföldkövei?

A helyzetértékelés …

megtörténte után letisztulttá és átláthatóvá tesszük a vállalati struktúrát. A hatékony működés alapfeltétele, hogy minden érintett számára világos legyen, ki az egyes feladatok felelőse a vállalkozáson belül.

Ezt követően, önnel közösen kitűzzük a vállalatépítés céljait.

Áttekintjük személyes, tulajdonosi céljait, illetve pontosítjuk azt a jövőképet, amelyet az üzletének szán. A folyamat ezen állomásán nagyjából két kérdésre kell átgondoltan felelni: hogyan látja magát 3-5 év múlva, és mit szeretne, milyen legyen a cége 3-5 év múlva?
Nekünk minden esetben az a dolgunk – és ez egyben a vállalatépítési folyamat végpontja is – hogy gazdasági társasága támogatásunkkal képessé váljon az olajozott és kiszámítható működésre, a folyamatos növekedésre, és legyenek olyan monitoring folyamatai is, amelyek révén nemcsak azonosítani tudja, de el is hárítja a jövőben esetlegesen felmerülő működési és növekedési problémákat.

Az átalakított cég tulajdonosaként nem kell többé nap, mint nap azon aggódnia, hogy időben kiküldenek-e egy árajánlatot, vagy, hogy elindul-e a munka az üzemben anélkül, hogy irányba állítaná beosztottait.

A régi-új szervezet menedzsmentje és a kollégák túlterheltsége megszűnik, ön pedig szabadon eldöntheti, hogy felszabadult idejéből, mennyit fordít stratégiai és üzletfejlesztési feladatokra.

Munkánk során olyan szervezet- és működésfejlesztési javaslatokat teszünk…,

amelyek garantálják, hogy valamennyi terület – az érintettek számára átlátható módon – le legyen fedve, és minden szegmensnek csak annyi kompetens és felelős gazdája legyen, amennyi szükséges.
Ez a vállalat nem igényli, hogy reggeltől estig bent tartózkodjon, ön nélkül is működik, méghozzá eredményesen és stabilan. Köszöni, jól van, szépen halad növekedési pályáján.
Az így felszabadult időben új vállalkozásba kezdhet, mérlegelheti új növekedési cél kitűzését – tovább növelve ezzel cége piaci értékét – a meglévők mellett gondolkodhat új üzletág indításán.
De belefoghat abba a hobbiba, amelybe mindig is szeretett volna, de eddig, más, fontosabb dolga lévén, nem volt rá módja – vagy több időt tölthet családjával.
Mivel ebben a megváltozott helyzetben már nem nyomja a vállát a személyes jelenlét kényszere, egyedül ön dönti el, mibe fog.

A tudatosan tervező cégtulajdonosok ezen az úton mentek végig!

HELYZET-
ÉRTÉKELÉS

Itt tudja meg, hol tart és miben akadt el!

(1-2 nap)

SZERVEZETI STRUKTÚRA

Jó emberek a megfelelő pozícióban

JÖVŐKÉP PONTOSÍTÁSA

Tulajdonosi és szervezeti célok és stratégia

MŰKÖDÉS FEJLESZTÉSE

Kontroll, beszámolás, folyamatok, …

ÖNJÁRÓ CSAPAT

A menedzsmenttel együtt megtanulja, hogyan alkossa meg és hajtsa végre a stratégiát

Oké, de meddig tart mindez?

Az együttműködésünk általában nagyjából két évig tart,

és évi átlag hat-hét találkozót ölel fel. Ezen alkalmak során rendkívül intenzív és eredményorientált napokat töltünk együtt a tulajdonossal – önnel – és csapatával.

Előbb megteremtjük a vállalati működés alapjait, majd, a következő időszakban felmerülő problémák és feladatok megoldásával stabilizáljuk a friss céges protokollokat, hogy a megújult metodika rutinná válhasson.

Mi lesz velem és a cégemmel az együttműködésünk lezárása után?

Csatlakozik ahhoz az egyre bővülő létszámú, cégtulajdonosokból álló klubhoz, amelynek tagjai elmondhatják magukról: sikeres vállalatot építettek, és a legjobb úton vannak afelé, hogy elérjék növekedési céljaikat.

Hogyan kezdjen bele?

15 perces telefonbeszélgetés

75 perces (ingyenes) konzultáció

Vállalatépítés „alapozás”